Ontbrandingstoestemming vuurwerk

Als u vuurwerk wilt afsteken (buiten oud op nieuw) dient er conform het Vuurwerkbesluit bij de provincie Zeeland een ontbrandingstoestemming te worden gevraagd of dient er een melding worden gedaan (zie ook vuurwerk, ontbrandingsmelding). De provincie heeft de behandeling van aanvraag overgedragen aan RUD Zeeland.
De ontbrandingsmelding of aanvraag ontbrandingstoestemming kan alleen worden ingediend door een gespecialiseerd bedrijf met een toepassingsvergunning (bedrijfsvergunning). De toestemming heeft u nodig als u bepaalde soorten vuurwerk wilt afsteken.

Bijvoorbeeld:
•    professioneel vuurwerk;
•    consumentenvuurwerk;
•    pyrotechnische artikelen voor theatergebruik;
•    een combinatie hiervan.

Voorafgaand aan het verlenen van een ontbrandingstoestemming wordt door RUD Zeeland aan de burgemeester van de gemeente waar het vuurwerk wordt afgestoken een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) gevraagd. Aan de veiligheidsregio (brandweer), de luchtverkeersleiding en minister van Infrastructuur & Milieu wordt advies gevraagd.

Voorwaarden
Het gespecialiseerde vuurwerkbedrijf kan de ontbrandingstoestemming aanvragen als deze in het bezit is van een toepassingsvergunning (bedrijfsvergunning) conform het gestelde in het Vuurwerkbesluit hoofdstuk 3b artikel 3B.1 en 3B.2
Het vuurwerkbedrijf mag alleen die categorie vuurwerk ontbranden waarvoor zij gecertificeerd zijn.

Aanpak
Het gespecialiseerde vuurwerkbedrijf dient de aanvraag voor een ontbrandingstoestemming minimaal veertien weken voor de geplande vuurwerkontbranding. In uitzonderlijke gevallen kan van deze termijn worden afgeweken. Voor het afwijken van deze termijn is altijd toestemming nodig van de burgemeester van de betreffende gemeente waar het evenement plaatsvindt. Voor meervoudige evenementen of voorstellingen (multiple events) kan onder voorwaarden één toestemming worden aangevraagd.
Bij de aanvraag worden de gegevens en bescheiden ingediend volgens artikel 3B.3a, lid 2 van het Vuurwerkbesluit.
De aanvraag wordt langs elektronische weg ingediend (artikel. 3B.3a, lid 1, Vuurwerkbesluit) middels het “E-formulier Aanvragen Vuurwerkevenementen". Om gebruik te maken van deze applicatie heeft u een gebruikersnaam en een inlogcode nodig. Deze kunt u aanvragen bij de provincie Noord-Brabant op telefoonnummer 06-52857517.
De aanvraag wordt ondertekend met de elektronische handtekening: uw DigiD of met E-herkenning.
Houd er rekening mee dat er mogelijk nog andere vergunningen nodig zijn, zoals een evenementen vergunning van de gemeente of een vergunning volgens de Natuurbeschermingswet.

Formulieren
Digitale aanvragen ontbrandingstoestemming met 'eHerkenning'
Digitale aanvragen ontbrandingstoestemming met DigiD

Meer informatie
Overzicht certificaathouders / informatiecertificaat vuurwerkdeskundige
Meer informatie over het certificaat vuurwerkdeskundige vindt u bij KIWA.

Uitgelicht

Zoeken