Ontbrandingsmelding vuurwerk

Wilt u vuurwerk afsteken tijdens een evenement? Dan moet u daarvoor een gespecialiseerd vuurwerkbedrijf inschakelen. Alleen deze bedrijven mogen, met een geldige vergunning, een heel jaar door vuurwerk afsteken.
Het vuurwerkbedrijf heeft een toepassingsvergunning. Deze landelijk geldende vergunning wordt verleend als het bedrijf voldoet aan in het Vuurwerkbesluit gestelde eisen. Dat betreft bijvoorbeeld een geldige aansprakelijkheidsverzekering en gecertificeerd personeel. Alleen als het vuurwerkbedrijf in het bezit is van deze vergunning, dan kan het bij de provincie een ontbrandingstoestemming aanvragen, of een ontbrandingsmelding indienen. De provincie Zeeland heeft de behandeling hiervan overgedragen aan RUD Zeeland.

Waarvoor een melding indienen?

Een ontbrandingsmelding kan worden ingediend voor een vuurwerkevenement met consumentenvuurwerk, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik, of een combinatie van beide. Voor pyrotechnische artikelen voor theatergebruik geldt een maximum hoeveelheid van 20 kg. Voor consumentenvuurwerk geldt een maximale toe te passen hoeveelheid van 200 kg. Een combinatie van beide categorieën is mogelijk tot een maximum van 220 kg, waarvan maximaal 20 kg pyrotechnische artikelen voor theatergebruik. 

Wanneer en hoe melden?

Een ontbandingsmelding moet ten minste twee weken voorafgaand aan het evenement door RUD Zeeland zijn ontvangen. De melding wordt door het vuurwerkbedrijf ingediend via het “E-formulier Aanvragen Vuurwerkevenementen”, met e-Herkenning of DigiD.
Om deze applicatie te gebruiken zijn een gebruikersnaam en een inlogcode nodig. Deze kunt u aanvragen bij de provincie Noord-Brabant, telefoonnummer 06-52857517. Als de ontbrandingsmelding is getoetst, dan krijgt de indiener daarvan bericht. In het bericht staat of de melding voldoet aan de indieningsvereisten (voorwaarden) van het Vuurwerkbesluit. 

Andere vergunningen nodig?

Houd er rekening mee dat er mogelijk nog andere vergunningen nodig zijn, zoals een evenementenvergunning van de gemeente of een vergunning volgens de Wet Natuurbescherming. Het is raadzaam vooraf via onderstaande link de kaart met Natura 2000 gebieden te controleren of de gekozen locatie niet in, of nabij een beschermd natuurgebied ligt. 

Andere betrokken instanties

Bij elke ontbrandingsmelding worden ook andere instanties geïnformeerd, zoals de VeiligheidsRegio, gemeente, (water)politie, Rijkswaterstaat, Luchtverkeersleiding Nederland, de Koninklijke Luchtmacht en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Regelgeving

Vuurwerkbesluit

https://wetten.overheid.nl/BWBR0031686/2018-01-01

 

Formulieren
 

Digitale aanvragen ontbrandingstoestemming met DigiD
Digitale aanvragen ontbrandingstoestemming met 'eHerkenning'

 

Meer informatie
 

Meer informatie over het certificaat vuurwerkdeskundige vindt u bij KIWA.

https://kaarten.zeeland.nl/map/natura2000

Uitgelicht

Zoeken