Bodemsanering en bodemverontreiniging

Als u van plan bent een bodemsanering uit te voeren of handelingen te verrichten waarmee een bepaalde bodemverontreiniging wordt verminderd of verplaatst, dient u dit voornemen te melden bij het bevoegd gezag.
 

Voorwaarden

Bij deze melding dient u de resultaten te verstrekken van het onderzoek dat verricht is naar de kwaliteit van de bodem. Tevens moet een saneringsplan worden opgesteld waarin onder andere is aangegeven hoe de verontreiniging wordt verminderd of verplaatst. U hoeft een voorgenomen sanering niet te melden als u redelijkerwijs kunt aannemen dat de verontreiniging waar het om gaat niet ernstig is, en als tevens vaststaat dat de hoeveelheid verontreinigde grond of verontreinigd grondwater niet een bepaalde hoeveelheid (vijftig kubieke meter grond of duizend kubieke meter grondwater) te boven gaat. Bij tijdelijke verplaatsing van grond die daarna weer teruggebracht wordt, is er ook geen meldingsplicht, behalve als er sprake is van een ernstige verontreiniging.

U hebt een meldingsplicht als ten minste de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

  • U bent van plan de bodem te saneren of handelingen te verrichten waardoor verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst;
  • De handelingen die u van plan bent uit te gaan voeren zijn niet van dien aard, dat de grond slechts tijdelijk wordt verplaatst en na verplaatsing weer wordt teruggebracht;
  • Het tijdelijk verplaatsen en weer terugbrengen van ernstig verontreinigde grond dient wel gemeld te worden. In het geval van een ernstige verontreiniging is er altijd een meldingsplicht.


De melding omvat:

  • het adres, de kadastrale aanduiding en de ligging van het grondgebied waarop de verontreiniging zich bevindt;
  • de naam en het adres van degene die een zakelijk of een persoonlijk recht heeft op het grondgebied alsmede van de gebruiker daarvan;
  • de naam en het adres van degene in wiens opdracht de sanering zal plaatsvinden dan wel handelingen zullen worden verricht ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst.

 

Start sanering

Binnen 15 weken nadat de melding is ontvangen, kunt u een beschikking ernst en/of spoed en/of instemming met het saneringsplan verwachten. Hierna kunt u starten met de sanering.

 

Na de sanering

Binnen 13 weken na beëindiging van de sanering dient u een evaluatierapport van de sanering te zenden aan het bevoegd gezag (RUD Zeeland). Indien aan de voorwaarden is voldaan, verleent het bevoegd gezag haar instemming met dit evaluatieverslag. Hiervoor is geen speciaal formulier nodig. Het evaluatieverslag toezenden, met de vraag dit te beoordelen volstaat.

 

Formulieren/meldingsmomenten betreffende bodemsanering en bodemverontreiniging

 

Melding Besluit Uniforme Sanering (BUS-melding)

Bij een sanering volgens een standaardaanpak die voldoet aan het Besluit Uniforme Sanering (BUS) en de Regeling Uniforme Sanering (RUS) volstaat een melding via een standaard meldingsformulier aan het bevoegd gezag . Binnen vijf weken en in sommige gevallen zelfs binnen vijf werkdagen (tijdelijke uitplaatsing van grond) na de melding kunt u starten met de graafwerkzaamheden. U ontvangt tijdig bericht als uw melding niet voldoet aan de eisen die het BUS en de RUS stelt. Het voorgeschreven meldingsformulier vindt u op de site van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Gebruik altijd de laatste versie.

 

Formulieren/meldingsmomenten betreffende Bus-melding

 

Melding insturen

De formulieren "Meldingsformulier afwijking saneringsplan of BUS-melding" en "Meldingsformulier uitvoering bodemsanering" kunt u ingescand e-mailen.

Het "meldingsformulier bodemverontreiniging/bodemsanering", het “BUS-meldingsformulier”, “evaluatieformulier (na BUS-sanering) of evaluatierapport (na sanering volgens saneringsplan)” kunt u, inclusief bijlagen, ondertekend en ingescand e-mailen of per post opsturen naar:

RUD Zeeland
Postbus 35
4530 AA Terneuzen

 

Vragen?

Voor meer informatie neemt u contact op met RUD Zeeland.

Uitgelicht

Zoeken