Milieucontrole

RUD Zeeland controleert bedrijven op naleving van milieuregelgeving door het uitvoeren van inspecties. Waar nodig dwingen wij naleving af door het opleggen van sancties.

Controle van bedrijven

 

RUD Zeeland controleert in opdracht van provincie Zeeland, waterschap Scheldestromen en de 13 Zeeuwse gemeenten of bedrijven zich houden aan de milieuregelgeving (veiligheid, lucht, geur, geluid, energie, afval, bodem). Als het nodig is, wordt een sanctie opgelegd.  

 

Controles door de milieu-inspecteur

Heeft u een bedrijf, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het naleven van de milieuregels die horen bij uw bedrijfsactiviteiten. Welke regels voor uw bedrijf gelden, hangt af van de invloed die uw bedrijf heeft op de omgeving.  

 

De milieu-inspecteur van de RUD bezoekt uw bedrijf en controleert of u zich aan de milieuregels houdt. Een inspectiebezoek kan zowel aangekondigd, als onaangekondigd plaatsvinden. Hoe vaak de milieu-inspecteur langskomt voor een controle, hangt onder andere af van uw bedrijfsactiviteiten. Bedrijven worden vaker gecontroleerd als hun activiteiten grote risico's hebben voor het milieu. Ook hangt het af van de naleving van de milieuregels. Bedrijven die de milieuregels goed naleven, krijgen over het algemeen minder controles.
 

Constateert de milieu-inspecteur tijdens de controle géén overtredingen, dan ontvangt u binnen enkele weken een in orde-brief. Zijn er wel overtredingen geconstateerd, dan ontvangt u een waarschuwingsbrief. Hierin staat aangegeven wat de constateerde overtredingen zijn, welke stappen u moet nemen om deze op te heffen en binnen welke termijn dit moet gebeuren. Lost u de problemen niet binnen een bepaalde termijn op, dan wordt een handhavingsprocedure opgestart. In het geval van een overtreding komt de milieu-inspecteur altijd langs voor een hercontrole. Zijn de overtredingen tijdens deze 2e controle niet opgeheven? Dan wordt er een sanctie opgelegd. In het uiterste geval kan uw bedrijf (deels) gesloten worden. Ook bestaat de mogelijkheid dat een proces-verbaal wordt opgemaakt.

 

Goed ondernemen betekent dus ook het naleven van milieuregels. Hierdoor loopt het productieproces geen vertraging op en wordt schade aan de leefomgeving voorkomen. Het is daarom van groot belang dat uw bedrijf voldoen aan de gestelde milieuwet- en regelgeving.

 

Sancties

Wanneer u na de hercontrole van de waarschuwingsbrief niet voldoet aan de milieuwet- en regelgeving, dan legt RUD Zeeland uw bedrijf één van de volgende sancties op: een dwangsom of bestuursdwang.

 

Dwangsom: Aan u wordt een last (een bevel tot herstel van de overtreding) opgelegd om binnen een bepaalde termijn iets te doen of te laten, op straffe van een dwangsom. Dat is een geldsom die u moet betalen als u de overtreding niet binnen de gestelde termijn herstelt. De last onder dwangsom dient ertoe een overtreding ongedaan te maken dan wel een herhaling van een overtreding te voorkomen.

 

Bestuursdwang: Concreet houdt bestuursdwang in dat RUD Zeeland, door zelf in te (laten) grijpen, een situatie beëindigt waarin sprake is van een ernstige/acute gevaar voor het milieu. Met een last onder bestuursdwang worden de gevolgen van een begane overtreding ongedaan gemaakt, op uw kosten. Zo kan worden ingegrepen als een bedrijf de verplichting iets te doen of iets na te laten niet is nagekomen. Dit is een zware sanctie om bijvoorbeeld een illegale situatie zo snel mogelijk te beëindigen.

Uitgelicht

Zoeken