Informatie BRZO inspecties

Op de website van Brzo+ staat samengevat de informatie over Brzo inspecties. Brzo+ is een landelijk samenwerkingsverband van de betrokken inspectiepartners, waaronder RUD Zeeland.

Samenvattingen van Brzo-inspecties kunt u vinden op de website van Brzo+. In de samenvattingen staat wat er bij het bedrijf gecontroleerd is en wat de resultaten zijn. Op de website Brzo+  staat ook informatie over het Brzo, welke inspectiediensten samenwerken en welke bedrijven hieronder vallen.

In Zeeland zijn ongeveer 20 risicovolle bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken. Voor deze bedrijven gelden de regels van het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo). Zij worden daar jaarlijks op gecontroleerd. De controles worden uitgevoerd door een team van gespecialiseerde inspecteurs van de RUD Zeeland, Veiligheidsregio Zeeland, Inspectie Sociale zaken en Werkgelegenheid (de voormalige arbeidsinspectie) en Rijkswaterstaat.

Een landelijk samenwerkingsverband van de betrokken inspectiepartners, genaamd Brzo+, werkt aan kwaliteitsverbetering van het toezicht op risicovolle bedrijven. Eén van de maatregelen van het Brzo+ is het publiceren van informatie over de Brzo-inspecties via samenvattingen van de inspectierapporten.

Uitgelicht

Zoeken