Onderzoek kanaalzone

Onderzoek Verbetering omgevingskwaliteit Kanaalzone Sluiskil - Terneuzen

Op deze webpagina vindt u meer informatie over het onderzoek naar de beleving van de omgevingskwaliteit in de omgeving Kanaalzone Sluiskil-Terneuzen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door RUD Zeeland, DCMR Milieudienst Rijnmond, GGD Zeeland, Rijkswaterstaat, North Sea Port, gemeente Terneuzen en de Provincie Zeeland.

 

Wilt u  op de hoogte blijven van dit onderzoek? Meld u via deze link aan voor de Nieuwsbrief Verbetering Omgevingskwaliteit Kanaalzone Sluiskil – Terneuzen.  

 

Het onderzoek

Naast de uitgestrekte polders, heeft de Kanaalzone veel industriële activiteit en een drukbevaren kanaal. We begrijpen goed dat het daardoor niet altijd zorgeloos wonen is in dit gebied. Dat blijkt ook uit de meldingen die we ontvangen. In 2019 zagen we een flinke stijging in het aantal klachten over bedrijven en bedrijfsactiviteiten in de omgeving.

 

Daarom onderzoeken we de komende periode hoe inwoners de omgevingskwaliteit beleven en brengen we in beeld welke factoren hierbij een rol spelen. We willen samen met inwoners en bedrijven op zoek naar eventuele oplossingen om overlast zoveel als mogelijk te beperken. We gaan op zoek naar de balans tussen wonen en werken in de omgeving, want deze gedeelde functie hoort bij het gebied.

 

Klik hier om het projectplan te openen.

 

Klachten

In 2019 ontvingen de omgevingsdiensten RUD Zeeland en DCMR ruim 300 meldingen van inwoners uit Sluiskil en uit de wijk Oude Vaart. Deze gingen vooral over hinder van geur, geluid of stof. In de jaren 2016-2018 lag het aantal meldingen steeds op ongeveer 100, in 2020 op 150. Een melding van hinder vertelt ons niet direct wat de oorzaak is of kan zijn, of in hoeverre er bedrijven bij betrokken zijn. Uit een melding is ook niet duidelijk of bedrijven voldoen aan wet- en regelgeving of deze regels overtreden. Hier is meer onderzoek voor nodig. Wel laat een melding goed de beleving zien.

 

Op verschillende manieren onderzoeken we de oorzaak van de stijging in het aantal klachten. We onderzoeken de beleving, vergunningverlening, toezicht en handhaving, emissies en luchtkwaliteit. Daarnaast zetten Rijkswaterstaat en North Sea Port zich in voor het uitbreiden van walstroom. Dit lichten we graag toe.

 

Beleving

De GGD Zeeland voert een onderzoek uit naar de beleving van de omgevingskwaliteit door inwoners. Zij gebruikt hiervoor de vierjaarlijkse Gezondheidsmonitor. Dit landelijke onderzoek is in de gemeente Terneuzen aangevuld met vragen over de thema’s geluid-, geur- en stofhinder en risicobeleving. Halverwege dit jaar komen de resultaten van deze monitor beschikbaar. Deze cijfers worden voor de gemeente Terneuzen niet op gemeenteniveau, maar op (samengesteld) wijkniveau gepresenteerd.

 

Een andere methode om de beleving van inwoners in beeld te brengen is de Leefplekmeter. Daarbij lopen medewerkers van de GGD met inwoners door de straten van Sluiskil en de Oude Vaart en gaan met hen in gesprek. Vanwege de coronasituatie is besloten dat dit onderzoek in de loop van 2021 wordt uitgevoerd zodra dit weer mogelijk is. 

 

Vergunningverlening, toezicht en handhaving voor bedrijfsmatige activiteiten

In één van de deelonderzoeken kijken RUD Zeeland en DCMR naar de geldende milieu-eisen voor bedrijven. We zetten deze op een rij, zoals gesteld in de vergunning en andere wet- en regelgeving. We richten ons voornamelijk op de milieu-eisen die gelden voor de onderwerpen geur, geluid en stof. Daarnaast toetsen we of de beste maatregelen worden toegepast die technisch en economisch haalbaar zijn, om emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu van een bedrijf te voorkomen.

 

Binnen het deelonderzoek toezicht en handhaving maken RUD Zeeland en DCMR een overzicht van maatregelen die al genomen zijn om geluid-, stof- en geuroverlast te voorkomen of te beperken. Er verschijnt een overzicht van handhavingsacties van de afgelopen 5 jaar en we voeren twee extra aspectcontroles per bedrijf uit. Daarnaast voeren we tenminste acht gebiedscontroles uit in de omgeving. Als een bedrijf voldoet aan de milieu-eisen, is het nemen van maatregelen niet wettelijk verplicht.

 

Emissies en luchtkwaliteit

Verder voert DCMR twee deelonderzoeken uit naar luchtemissies in Sluiskil. Het eerste deelonderzoek richt zich op het achterhalen van mogelijke bronnen. Als de relevante emissies van inrichtingen rond Sluiskil in kaart zijn gebracht, kunnen we vaststellen of we de bronnen van overlast kunnen vinden en of er in de toekomst mogelijk preventieve maatregelen kunnen worden genomen. In opdracht van de Provincie Zeeland heeft adviesbureau Tauw kwantitatief en kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar bronnen van luchtverontreiniging binnen de Kanaalzone. Klik hier om het onderzoeksrapport te openen.


Het tweede deelonderzoek gaat over het meten van de luchtkwaliteit in de Kanaalzone. Provincie Zeeland heeft DCMR opdracht gegeven voor het plaatsen van het luchtmeetpunt in Sluiskil, dat stikstofdioxide, totaalstof en fijnstof meet. De actuele meetgegevens zijn te volgen via de website www.luchtmeetnet.nl.

 

Walstroom

Een deel van de meldingen gaat over de scheepvaart en –activiteiten op het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Een belangrijke bron van klachten zijn de generatoren en motoren van aangemeerde schepen. Rijkswaterstaat en North Sea Port zetten zich in voor het uitbreiden van walstroom in de buurt van Sluiskil: de aansluiting van een aangemeerd schip op het elektriciteitsnetwerk.

 

Proces en planning

Het onderzoeksproject is in september gestart. In de eerste maanden is de stand van zaken in beeld gebracht. Het eerste zichtbare projectresultaat is de plaatsing van het meetpunt in Sluiskil in december. Ook is sinds eind november 2020 bekend dat de aanleg van walstroom in de buurt van Sluiskil wordt gerealiseerd. De realisatiedatum is nog niet bekend.

 

In 2021 gaan we vooral aan de slag met het uitvoeren van vervolgacties en het onderzoeken van oplossingen waar mogelijk en nodig. Natuurlijk worden bedrijven en inwoners hierbij betrokken.

 

Tussenresultaten onderzoek Verbetering Omgevingskwaliteit Kanaalzone Sluiskil - Terneuzen mei 2021

In september 2020 is het onderzoek Verbetering Omgevingskwaliteit Kanaalzone Sluiskil - Terneuzen gestart. De tussenresultaten van dit onderzoek zijn nu bekend. Deze tussenresultaten geven nog geen mogelijke oplossingen om hinder te beperken. Die mogelijke oplossingen zijn het eindresultaat van dit onderzoeksproject aan het eind van 2021. De uitvoering van oplossingen is geen onderdeel van dit onderzoek.

 

Documenten

Nieuwbrieven

Nieuwsbrief 1  mei 2021

Nieuwsbrief 2  juli  2021

 

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar post@rud-zeeland.nl. Vermeld in het onderwerp het nummer 00264964.

 

Uitgelicht

Zoeken