Melding bodemsanering

 

Inleiding

Een bodemsanering is het beperken en zoveel mogelijk ongedaan maken van (dreigende) verontreiniging van en de directe gevolgen daarvan op de bodem.

 

U kunt op twee manieren betrokken raken bij een bodemsanering:

 1. in spoedeisende gevallen vanwege grote risico’s voor de omgeving;
 2. bij verkooptransacties vanwege nieuwe activiteiten/ontwikkelingen op een locatie.
   
  Een bodemsanering mag enkel worden uitgevoerd en begeleid door gecertificeerde instellingen: de zogenaamde erkende bodemintermediairs. Een overzicht van erkende bodemintermediairs is te vinden op de website van Bodem+.   
   
  Er zijn twee situaties betreffende de wijze van bodemsanering:
 1. bij verontreinigingen ontstaan voor 1987 wordt onderscheid gemaakt tussen een eenvoudige sanering volgens het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) en een complexe sanering volgens de Wet bodembescherming (Wbb).
 2. bij verontreinigingen ontstaan na 1987 (ook wel aangeduid als nieuwe gevallen) moeten ongeacht de omvang of concentraties onverwijld (direct) worden gesaneerd.
   
  Er gelden verschillende procedures die hieronder worden toegelicht.
   
  Een voorgenomen sanering dient in ieder geval bij het bevoegd gezag (RUD Zeeland namens de provincie Zeeland) te worden gemeld via onderstaande formulieren.

 

Bodemsanering eenvoudige gevallen voor 1987

Bij een sanering volgens een standaardaanpak die voldoet aan het Besluit Uniforme Sanering (BUS) en de Regeling Uniforme Sanering (RUS) volstaat een melding via een standaard meldingsformulier aan ons.

Binnen vijf weken en in sommige gevallen zelfs binnen vijf werkdagen (tijdelijke uitplaatsing van grond) na de melding kunt u starten met de saneringswerkzaamheden. U ontvangt tijdig bericht als uw melding niet voldoet aan de eisen die het BUS en de RUS stellen. Het voorgeschreven meldingsformulier vindt u op de site van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en hieronder (BUS-melding).

Een BUS-melding heeft een geldigheidsduur van één jaar. Dit betekent dat de BUS-melding vervalt indien er niet is gestart met saneringswerkzaamheden binnen één jaar nadat de BUS-melding is ingediend. Er moet in dat geval een nieuwe BUS-melding worden ingediend.

Evaluatieverslag

Uiterlijk binnen 8 weken nadat een sanering is beëindigd, dient een evaluatieverslag bij ons te worden ingediend. Wij controleren vervolgens of het evaluatieverslag volledig is en of de sanering is uitgevoerd conform het BUS en de RUS.                                                                                                                                                                                    Een evaluatieverslag behoeft de instemming van het bevoegd gezag. Binnen 8 weken nadat het evaluatieverslag is ingediend, nemen wij namens het bevoegd gezag een besluit of kan worden ingestemd met het verslag. Er kunnen voorschriften aan de eventuele instemming worden verbonden.

 

Formulieren meldingsmomenten

Formulieren insturen

Alle bovengenoemde formulieren kunt u, inclusief bijlagen, ondertekend naar ons:

 • e-mailen of
 • per post verzenden naar  RUD Zeeland, Postbus 35, 4530 AA Terneuzen.

Vanwege de korte termijn (vijf werkdagen bij aanvang is het raadzaam de formulieren "Meldingsformulier afwijking saneringsplan of BUS-melding" en "Meldingsformulier uitvoering bodemsanering"  ingescand te e-mailen.

 

Bodemsanering complexe gevallen voor 1987

Indien u van plan bent een bodemsanering uit te voeren of handelingen te verrichten waarmee een bodemverontreiniging wordt verminderd of verplaatst, dient u dit voornemen aan ons te melden via onderstaande formulieren.
 
Bij deze melding dient u de resultaten te verstrekken van het onderzoek dat verricht is naar de kwaliteit van de bodem. Tevens moet een saneringsplan worden opgesteld waarin onder andere is aangegeven hoe de verontreiniging wordt verminderd of verplaatst.

U hoeft een voorgenomen sanering niet te melden als:

 • u redelijkerwijs kunt aannemen dat de verontreiniging waar het om gaat niet ernstig is
  èn als tevens
 • vaststaat dat de hoeveelheid verontreinigde grond of verontreinigd grondwater niet een bepaalde hoeveelheid (vijftig kubieke meter grond of duizend kubieke meter grondwater) te boven gaat.
 • Voorts is bij tijdelijke verplaatsing van grond die daarna weer teruggebracht wordt ook geen sprake van een meldingsplicht, behalve als er sprake is van een ernstige verontreiniging.

 

Voorwaarden

Samengevat hebt u een meldingsplicht als ten minste de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

 • U bent van plan de bodem te saneren of handelingen te verrichten waardoor verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst;
 • De handelingen die u van plan bent uit te gaan voeren zijn niet van dien aard dat de grond slechts tijdelijk wordt verplaatst èn na verplaatsing weer wordt teruggebracht;
 • Het tijdelijk verplaatsen en weer terugbrengen van ernstig verontreinigde grond dient wèl gemeld te worden. In het geval van een ernstige verontreiniging is er namelijk altijd een meldingsplicht.
   

Start sanering:  Beschikking ernst / spoed / instemmen saneringsplan

15 Weken nadat de melding bij ons is ontvangen, kunt u een beschikking ernst en/of spoed en/of instemming met het saneringsplan verwachten en starten met de sanering. De beslistermijn kan eenmalig met ten hoogste vijftien weken worden verlengd. 

De Circulaire bodemsanering bepaalt wanneer een verontreiniging ernstig is. Dit is veelal het geval wanneer is aangetoond dat interventiewaarden worden overschreden.

Indien de verontreiniging ernstig is, wordt eveneens beoordeeld of het voorgenomen gebruik van de bodem of de mogelijke verspreiding van de verontreiniging leiden tot zodanige risico's voor mens, plant of dier dat spoedige sanering noodzakelijk is. Als er sprake is van spoed, dan zullen wij bij de beschikking het tijdstip vaststellen wanneer moet worden gestart met de sanering.

Vaak worden de vaststelling van ernst en spoed en de instemming met het saneringsplan gecombineerd in één beschikking.

 

Na de sanering: Evaluatieplan / nazorgplan

Binnen 13 weken na beëindiging van de sanering dient u een evaluatierapport van de sanering naar ons te zenden. Indien aan de voorwaarden is voldaan, verlenen wij onze instemming met dit evaluatieverslag. Hiervoor is geen speciaal formulier nodig: het evaluatieverslag toezenden met het verzoek dit te beoordelen volstaat.

Het is mogelijk dat maatregelen moeten worden getroffen indien na de sanering nog verontreiniging in de bodem is achtergebleven. In dat geval moet u een nazorgplan tegelijk met of zo spoedig mogelijk na indiening van het evaluatieverslag bij ons indienen. Ook het nazorgplan behoeft onze instemming. 

 

Formulieren meldingsmomenten

Formulieren insturen

Alle bovengenoemde formulieren kunt u, inclusief bijlagen, ondertekend:

 • e-mailen of
 • per post verzenden naar  RUD Zeeland, Postbus 35, 4530 AA Terneuzen.

Vanwege de korte termijn (vijf werkdagen bij aanvang is het raadzaam de formulieren "Meldingsformulier afwijking saneringsplan of BUS-melding" en "Meldingsformulier uitvoering bodemsanering"  ingescand te e-mailen.

 

Bodemsanering nieuwe gevallen (verontreiniging ontstaan na 1987)

Bodemverontreinigingen welke zijn ontstaan na 1987 worden aangemerkt als ‘nieuwe’ verontreinigingen. Volgens de Wet bodembescherming dienen deze gevallen in principe volledig te worden verwijderd. De omvang van de verontreiniging is daarbij niet doorslaggevend.

Nieuwe bodemverontreiniging(en) dient u bij ons in te dienen via het onderstaande formulier.

 • Meldingsformulier bodemverontreiniging/bodemsanering;
  Het kan zijn dat uw gemeente verlangt dat er bijvoorbeeld een plan van aanpak wordt opgesteld en ingediend voordat wordt begonnen met de sanering van een nieuw geval. Informeer hiervoor bij uw gemeente.
   
   
  Bekendmakingen
  Kennisgevingen van bepaalde besluiten en meldingen worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad op https://www.officielebekendmakingen.nl/. U kunt zich abonneren op een door u gestelde zoekvraag. U wordt vervolgens op de hoogte gesteld als er nieuwe publicaties verschijnen die aan uw zoekterm(en) voldoen.
  Wanneer bezwaar- of beroepstermijnen van een besluit zijn afgelopen, plaatsen wij ook een afschrift van het besluit op onze website onder 'Producten en diensten'. Ook afschriften van BUS-meldingen worden op de website geplaatst. Deze afschriften kunt u hier vinden.

 

VRAGEN?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met RUD Zeeland. Onze contactgegevens vindt u aan de onderzijde van deze pagina. U kunt ook meer informatie vinden op de website van Bodem+.

 

 

 

 

 

 

Uitgelicht

Zoeken