Grondwateronttrekking vergunning aanvragen

RUD Zeeland behandelt ook vergunningaanvragen voor het onttrekken van grondwater. Dat betekent dat de aanvraag voor deze vergunning bij ons moet worden ingediend. Op deze pagina vindt u meer informatie hierover.

RUD Zeeland voert deze werkzaamheden uit namens het bevoegde gezag de provincie Zeeland.

Waterwet                    

In de Waterwet zijn grondwateronttrekkingen beschreven waarvoor tevens een vergunning van de provincie vereist is, de zogenaamde watervergunning. Het betreft onttrekkingen ten behoeve van:

 • openbare drinkwatervoorziening
 • beregening van landbouwpercelen
 • open bodemenergiesystemen (warmte-koudeopslag)
 • grote industriële onttrekkingen (meer dan 150.000 m3/jaar)

Aanvraag watervergunning

De aanvraag voor een watervergunning kunt u indienen via het Omgevingsloket(OLO). Uw aanvraag komt rechtstreeks bij de juiste instantie (RUD Zeeland of waterschap Scheldestromen) terecht.

Beleid

De provincie stelt het strategisch beleid vast hoe Zeeland omgaat met het grondwater. Het waterschap bepaalt op basis van dat provinciaal beleid hoe het in de dagelijkse praktijk met het grondwater omgaat. De regels die het waterschap hanteert zijn opgenomen in de Keur en zijn een voortzetting van de provinciale regels.

Keur watersysteem Waterschap Scheldestromen 2012

De overige grondwateronttrekkingen zijn geregeld in de Keur watersysteem Waterschap Scheldestromen 2012, gebaseerd op de Waterschapswet. Voor deze onttrekkingen is het waterschap het bevoegde gezag. Het betreft onttrekkingen ten behoeve van:

 • beregening, bevloeiing of veedrenking
 • bronnering (verlagen grondwaterstand voor bouwactiviteiten)
 • sleufbemaling (verlagen grondwaterstand voor aanleg kabels en leidingen)
 • onttrekking voor bodemsanering en/of grondwatersanering
 • overige onttrekkingen.

Meer informatie hierover vindt u op de website van het Waterschap Scheldstromen

Deze werkzaamheden worden niet door de RUD Zeeland uitgevoerd. Het waterschap is bevoegd gezag voor zowel de vergunningverlening als het toezicht en handhaving vanuit de Keur.

Registratie meldingen en vergunningen

De ingediende meldingen en verleende vergunningen worden bij zowel de provincie als het waterschap geregistreerd. De gegevens worden ondergebracht in een Landelijke grondwater register (LGR). Hierop zijn alle provincies en waterschappen aangesloten. Vanaf 2012 zijn de meldingen en verleende vergunningen tevens in kaart gebracht via de geografische systemen (Geoweb) van het waterschap en de provincie.

Grondwaterheffing

Voor een onttrekking van meer dan 20.000 m3 grondwater per jaar moet u grondwaterheffing betalen. De provincie int de heffing, ook voor de onttrekkingen die onder het bevoegde gezag van het waterschap vallen.

Grondwaterkaart

Via www.wkotool.nl van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland is een overzicht te zien van grondwaterontrekkingen en -infiltraties binnen Zeeland waarvoor een vergunning is verleend of een melding is ingediend. Het betreft grondwateronttrekkingen zoals hierboven aangeven:

 • industriële grondwateronttrekkingen
 • beregening van landbouwpercelen
 • grondwateronttrekkingen voor de drinkwatervoorziening
 • open bodemenergiesystemen
 • alle grondwaterontrekkingen onder bevoegd gezag van het waterschap Scheldestromen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de watervergunning kunt u terecht bij RUD Zeeland, tel. nr. 0115-745 100 of per mail info@rud-zeeland.nl

 

Uitgelicht

Zoeken