Locaties bodemverontreiniging Zeeland

In Zeeland zijn veel locaties waar de bodem verontreinigd is. Op deze locaties stonden veelal bedrijven. Door (voormalige) bedrijfsactiviteiten is de bodem mogelijk verontreinigd. Op deze pagina vindt u meer over locaties met bodemverontreiniging en informatie over (spoed)locaties.

Verontreinigde locaties in Zeeland

In de afgelopen 30 jaar is een groot deel van verontreinigde bodemlocaties gesaneerd. Er is nog een klein aantal locaties waar bodemverontreiniging mogelijk een risico kan vormen voor mens, dier of plant. Deze locaties moeten spoedig gesaneerd of beheersbaar gemaakt worden en noemen we daarom  'spoedlocaties'.

Landelijke aanpak bodemverontreiniging

Alle overheden in Nederland vinden het belangrijk om de resterende spoedlocaties aan te pakken. Het Rijk, de provincies (IPO), de Nederlandse gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) hebben landelijke afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in het 'Convenant bodemontwikkelingsbeleid spoedlocaties'.

Bodemverontreiniging in Zeeland

Voor deze locaties moeten veelal sanerings- en/of beheersplannen gemaakt worden. Op een aantal locaties is al met de sanering begonnen. Direct betrokkenen zoals bewoners of bedrijven zijn daarvan op de hoogte.

Per spoedlocatie wordt beoordeeld welke maatregelen nodig zijn en wie deze moet uitvoeren. Hier vindt u de spoedlocatielijst.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens van RUD Zeeland.

Uitgelicht

Zoeken