Rud Zeeland

Wij zijn de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland, het centrale milieuloket van Zeeland en staan voor een schoon en veilig in Zeeland. Dit doen wij in opdracht van de dertien Zeeuwse gemeenten, het waterschap Scheldestromen en provincie Zeeland. Bij onze organisatie werken ongeveer 90 medewerkers die zorgen voor bundeling van kennis en ervaring op het gebied van milieu.

 

Onze taken

In Nederland gelden verschillende wetten en regels voor de bescherming van ons milieu en onze leefomgeving. Denk daarbij aan regels voor luchtkwaliteit, geluidsoverlast en het gebruik van gevaarlijke stoffen door bedrijven.

 

Onze taken zijn divers. RUD Zeeland voert onder meer taken uit bij zo’n 9.000 bedrijven. Wij verlenen omgevingsvergunningen milieu en controleren of bedrijven voldoen aan de milieuwetgeving. Daarvoor voeren wij inspecties uit bij bedrijven. Daarnaast voeren we extra taken uit voor onze opdrachtgevers, zoals het controleren of zwemplaatsen tijdens het zomer seizoen voldoen aan de eisen en of bodemsaneringen op de juiste wijze worden uitgevoerd. Ook controleren wij binnen beschermde natuurgebieden of bezoekers zich aan de regels houden. 

Ten slotte heeft RUD Zeeland een milieumeldpunt. U kunt hier melding doen van verschillende milieuovertredingen.

Handhaving
Als we tijdens inspecties onvolkomenheden constateren of overtredingen, treden we handhavend op. Dat kan een waarschuwing zijn waarbij binnen een bepaalde termijn aanpassingen gedaan moeten worden. Het komt ook voor dat wij direct een sanctie opleggen. zoals een boete of een proces-verbaal Dit hangt af van de situatie.

 

De organisatie

In Nederland zijn 29 RUD’s, waarvan RUD Zeeland er één van is. Onze organisatie bestaat uit een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur. De directeur Anton van Leeuwen en daaronder de afdelingen Staf, Vergunningverlening en Toezicht/Handhaving vormen de ambtelijke organisatie. In het organogram vindt u de organisatiestructuur van RUD Zeeland.

 

Ons kantoor is gevestigd in het stadskantoor van gemeente Terneuzen.

 

Uitgelicht

Zoeken