Onderzoek naar GenX in afvalwater bij Indaver

RUD Zeeland/DCMR onderzoekt het afvalwater van Indaver Industrial Waste Services op GenX sinds bekend is dat Indaver afval verwerkt van de firma Chemours. Tweemaal per week bemonstert RUD Zeeland het afvalwater van Indaver. Het laboratorium van de Vrije Universiteit Amsterdam analyseert de monsters. Uit deze analyses is gebleken dat er bij herhaling FRD (GenX) in het afvalwater van dit bedrijf wordt gemeten. In eerste instantie werd nog uitgegaan van een na-ijleffect van eerdere lozing, maar dat bleek niet het geval. De waarden van de laatste twee resultaten liggen hoger dan de eerdere analyses.

Controle en handhaving

Naar aanleiding van deze hogere concentraties is het toezicht door RUD/DCMR verscherpt en is er een diepgaand administratief onderzoek opgestart. Hierbij is ook de financiële boekhouding van het bedrijf bekeken. Uit de analyses zal moeten blijken of er sprake is van een overtreding van wet- en regelgeving. Daarnaast heeft de firma Indaver een plan van aanpak opgesteld om de inkomende afvalstromen zelf te gaan bemonsteren op onder andere FRD-stoffen (GenX), met als doel de verspreiding van deze stoffen naar het milieu tegen te gaan. Dit plan wordt op dit moment beoordeeld door RUD Zeeland/DCMR. Afhankelijk van de resultaten van bovenstaande analyses zal worden bepaald of er handhavend kan worden opgetreden en of aanpassing van de vergunning noodzakelijk is.

Voorgeschiedenis

Op 28 maart 2018 heeft een eerste inspectie plaatsgevonden bij Indaver met betrekking tot de ontvangst en verwerking van FRD-houdend afval (GenX), afkomstig van Chemours in Dordrecht. Deze inspectie, was met name gericht op de vraag hoe Indaver met afvalstoffen, afkomstig van Chemours omgaat en hoe het verwerkingsproces bij Indaver verloopt. In eerste instantie werd verwacht dat na deze inspectie de concentratie FRD in het afvalwater van Indaver zou verminderen en uiteindelijk tot nul zou reduceren. Dat bleek niet het geval. Ook bleek tijdens de inspectie dat Indaver het afvalwater niet controleert op FRD (GenX).

Omgevingsdienst RUD voor een schoon en veilig Zeeland

Omgevingsdienst RUD Zeeland is de Regionale Uitvoeringsdienst die milieu- en veiligheidstaken uitvoert namens de Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland. RUD Zeeland voert in opdracht van de DCMR vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de BRZO-bedrijven uit.

Uitgelicht

Zoeken