GEEN DUIDELIJKE BRON VAN VLIEGENPLAAG NIEUWDORP

Onderzoek naar de vliegenplaag heeft geen definitief uitsluitsel kunnen geven wat de bron is van de vliegenplaag in Nieuwdorp. Omgevingsdienst RUD Zeeland stelde, in overleg met, en in opdracht van, de gemeente Borsele, een onderzoek in naar de herkomst van de vliegen.

Het onderzoeksplan is juli 2017 opgesteld en uitgevoerd door het landelijk Kennis- en Adviescentrum Dierplagen KAD nadat de eerste klachten zijn gemeld. Ook zijn de bedrijven eerder preventief door RUD Zeeland gecontroleerd en is in warme perioden contact gelegd met een aantal inwoners die klachten hadden.

Onderzoek
Uit het onderzoek blijkt dat het om de gewone kamervlieg gaat. Onderzocht is het westelijk gedeelte van Nieuwdorp en een groot gedeelte van het industriegebied ten zuidwesten van Nieuwdorp. Twaalf bedrijven en hun omgeving zijn onderzocht. Iedereen verleende medewerking. Er werd vooral gekeken naar organisch afval. Dat is waar de kamervlieg het liefst zit.

Belangrijkste conclusies rapport KAD

  • Op meerdere adressen in de kern Nieuwdorp is sprake van overlast door vliegen.
  • Bezochte bedrijven zorgen ervoor dat organisch afval snel wordt verwerkt of afgedekt.
  • Mest, compost en restafval op kleine locaties bij boerderijen en particulieren zijn niet de bron voor de vliegenplaag, maar leveren wel een bijdrage aan de vliegenoverlast.
  • Mogelijk grotere bronnen bij afvalbedrijven worden zowel preventief als curatief bestreden.

Stortplaats
Ook met dit onderzoek is niet duidelijk geworden wat precies de bron van de vliegenplaag is. Wel heeft men vergelijkbare vliegen gevonden bij de Stortplaats Noord- en Midden Zeeland B.V. Maar daaruit valt niet te concluderen dat zij de bron zijn. RUD Zeeland gaat wel met het bedrijf in gesprek om te kijken wat ze kunnen doen om vliegen van de afvalberg zoveel als mogelijk te beperken. Verder onderzoek zou moeten aantonen of slib op de afvalberg de bron van de vliegenoverlast is. De gemeente Borsele bekijkt samen met de RUD de vervolgstappen.

Beperken overlast
Gemeente Borsele en omgevingsdienst RUD Zeeland betreuren het feit dat ook dit onderzoek geen definitieve bron kan aanwijzen. Om de overlast enigszins te beperken is inwoners van Nieuwdorp aangeraden om horren voor ramen en deuren te gebruiken, vuilnisbakken gesloten te houden, composthopen af te dekken en afwas direct af te spoelen.

Vliegenzakken
De gemeente Borsele had in Nieuwdorp enkele vliegenvangzakken met lokstof opgehangen. Deze zakken waren vooral bedoeld om vliegen te vangen en te bepalen om welke type vlieg het gaat. De lokstof trekt vliegen aan. Vliegenzakken kunnen ook een beperkte bijdrage leveren aan het verminderen van de overlast door ze uit de buurt van de eigen leefomgeving op te hangen. Zo lokken ze de vliegen weg.

Taak omgevingsdienst RUD Zeeland
Omgevingsdienst RUD Zeeland stelt onderzoek in om de bron te achterhalen. Als de bron bekend is zal RUD Zeeland de veroorzaker wijzen op zijn plicht om een einde te maken aan de overlast of deze drastisch te beperken. De veroorzaker is verantwoordelijk voor de daadwerkelijke ongediertebestrijding. Indien nodig zal RUD Zeeland dit juridisch afdwingen.

Omgevingsdienst RUD voor een schoon en veilig Zeeland
Omgevingsdienst RUD Zeeland is de Regionale Uitvoeringsdienst die milieu- en veiligheidstaken uitvoert namens de Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland. RUD Zeeland heeft ongeveer 90 medewerkers en zij zorgen voor bundeling van kennis en ervaring op het gebied van (milieu-)omgevingsvergunningen, -toezicht en -handhaving. Dit geldt ook voor toezicht op groene wetten, bodemsanering, luchtvaart, vuurwerk en toezicht op zwembaden. RUD Zeeland is een van de 28 RUD’s in Nederland. Het kantoor is gevestigd in het stadskantoor van de gemeente Terneuzen.

Uitgelicht

Zoeken