Controles bij vuurwerkevenementen

In Zeeland vinden jaarlijks gemiddeld zo’n 25 vuurwerkevenementen plaats. Vaak is dit ter afsluiting van een evenement, zoals een kermis, of visserij- of havendagen. Alleen gespecialiseerde bedrijven die in het bezit zijn van een landelijk geldende vergunning mogen een vuurwerkevenement uitvoeren.

De provincie is het bevoegd gezag voor vergunningverlening en toezicht/handhaving bij vuurwerkevenementen, maar heeft deze taken ondergebracht bij de RUD Zeeland. Weken voorafgaand aan het vuurwerk wordt, afhankelijk van het soort en/of de hoeveelheid vuurwerk, door het vuurwerkbedrijf eveneens een ontbrandingstoestemming gevraagd of een ontbrandingsmelding ingediend.

 

Het vuurwerkbedrijf moet zich houden aan strenge regels. Dat is nodig om de veiligheid van het publiek en de omgeving te beschermen. De regels voor het uitvoeren van een vuurwerkevenement staan in het Vuurwerkbesluit en de Ministeriële regeling bedrijfsmatig tot ontbranden brengen van vuurwerk. Ook kunnen er aanvullende voorschriften in een voor dat specifieke vuurwerkevenement afgegeven ontbrandingstoestemming zijn opgenomen.

 

De toezichthouders van RUD Zeeland controleren de vuurwerkevenementen. Zo wordt het vuurwerkbedrijf gecontroleerd op de geldigheid van de juiste (persoonlijke) certificaten om het vuurwerk te mogen afsteken. Gecheckt wordt onder andere of het aanwezige vuurwerk overeenkomt met de aanvraag en of het vuurwerk stabiel wordt opgesteld. De toezichthouder controleert of de vastgestelde minimale veiligheidsafstand tot het publiek wordt aangehouden en dat de grens daarvan zodanig is afgezet en bewaakt, dat duidelijk is dat het afsteekterrein verboden is voor onbevoegden.

 

Deze controles geven een beeld van het naleefgedrag en de risico’s in deze branche, waardoor er meer risicogericht toezicht gehouden kan worden.

 

 vuurwerkevenement

Uitgelicht

Zoeken